Име:
E-mail:
Внеси коментар:
Правилник за изменување на Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност
(датум на внесување: 31.10.2017 )

Коментари: