Име:
E-mail:
Внеси коментар:
Правилник за изменување на Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност (Правилникот може да се отвори во делот Вести, Говори и Интервјуа од веб страната)
(датум на внесување: 26.12.2017 )

Коментари: