Име:
E-mail:
Внеси коментар:
Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување (Правилникот може да го најдете во делот Вести, говори, интервјуа)
(датум на внесување: 24.12.2018 )

Коментари:

Напишано од: м
E-mail: isidoramartinovska@yahoo.com
Коментар: коментар 1