Име:
E-mail:
Внеси коментар:
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Правилникот може да го најдете во делот Вести, говори, интервјуа)
(датум на внесување: 02.01.2019 )

Коментари: