Име:
E-mail:
Внеси коментар:
PROPOZIM RREGULLORE për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për informata shtesë që duhet të përmbajë kërkesa për dhënien e lejes për punën e një shtëpie të brokerimit
(датум на внесување: 21.03.2019 )

Коментари: