Име:
E-mail:
Внеси коментар:
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА КНИГАТА НА НАЛОЗИ (Правилникот може да го најдете во делот Вести,говори, интервјуа)
(датум на внесување: 01.04.2019 )

Коментари: