Име:
E-mail:
Внеси коментар:
PROPOZIM RR E G U LL O R E PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË RREGULLORES PËR PËRMBAJTJEN DHE MËNYRËN E MBAJTJES TË LIBRIT TË URDHËRESAVE
(датум на внесување: 01.04.2019 )

Коментари: