Име:
E-mail:
Внеси коментар:
PROPOZIM RREGULLORE PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË RREGULLORES PËR PËRMBAJTJE TË RAPORTIT MUJOR PËR PUNËN E PERSONIT TË AUTORIZUAR JURIDIK ME LIÇENCË PËR PUNË ME LETRA ME VLERË
(датум на внесување: 01.04.2019 )

Коментари: