Контакт

Комисија за хартии од вредност

ул.Македонија бб, Палата “Лазар Поп Трајков”, кат 4, 1000 Скопје


тел. (02) 3244-670
тел/факс: (02) 3244-671


e-mail: khv@sec.gov.mkЖиро сметки на Комисијата за хартии од вредност
на кои може да се врши уплата:

240-010001582535, депонент на УНИ банка АД Скопје
210-0444346201-73, депонент на Тутунска банка АД Скопје
200-0000122022-04, депонент на Стопанска Банка АД Скопје
300-0000020097-79, депонент на Комерцијална Банка АД Скопје
330-0700477004-65, депонент на Капитал Банка АД Скопје
290-1000000959-79, депонент на ТТК Банка АД Скопје
320-1000023805-75, депонент на Централна Кооперативна Банка АД Скопје
270-0444346201-80, депонент на Халк Банка АД Скопје
500-0000007383-91, депонент на Стопанска Банка АД Битола