Публикации

Брошури

0362_004 (2).jpg

Разбери ги инвестициските фондови

Publikacii placeholder

Инвестирај мудро

0362_003.jpg

Водич за задолжителна котација

getFile (2).jpg

Водич - Јавна понуда на хартии од вредност

getFile (1).jpg

Водич за разбирање на пазарот на хартии од вредност

водич.PNG

Паметно управување со парите - Водич за личните финансии

Книги

0362_001.jpg

Прирачник за акционерски друштва со посебни обврски за известување

Publikacii placeholder

Прирачник за издавање на хартии од вредност

1. Регулатива за издавање на хартии од вредност

2. Случаи кога не е потребно одобрение од Комисијата за хартии од вредност

3. Јавна понуда на хартии од вредност

4. Приватна понуда на хартии од вредност

5. Постапка за издавање на хартии од вредност

6. Одлука за издавање на хартии од вредност

7. Постапка за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда

8. Постапка за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда

9. Упис на хартиите од вредност во овластен депозитар​

10. Практичен пример

- Одлука за зголемување на основната главнина по пат со 2-ра емисија на акции

- Одлука за одредување на бројот и цената на акциите​

- Барање за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда

- Покана за запишување и уплата на обични акции

- Изјава

- Правила за постапување при примена на Одлука за зголемување на почетен капитал со 2-ра емисија на акции

- Проспект

- Податоци за издадени сопственички хартии од вредност

- Известување за запишани и уплатени хартии од вредност

- Известување за затварање на јавната понуда

- Известување за реализација на јавната понуда​

0362_005.jpg

Прирачник за преземање на акционерски друштва

getFile.jpg

Прирачник за преобразба на друштво со ограничена одговорност во акционерско друштво