Регулатива

Комисијата за хартии од вредност е надлежна за спроведување на Законот за хартии од вредност, Законот за превземање на акционерски друштва, Законот за инвестициони фондови, како и за сите акти и правилници кои произлегуваат од овие закони.

Детали →
download button Закон за хартии од вредност (неофицијален пречистен текст)
download button Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вреденост (Службен весник на РМ бр.23/2016)
download button Закон за хартии од вредност (неофицијален пречистен текст) (Службен весник на РМ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015)
download button Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вреденост (Службен весник на РМ бр.192/2015)
download button Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вреденост (Службен весник на РМ бр.154/2015)
download button Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вреденост (Службен весник на РМ бр.15/2015)
download button Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.43/2014)
download button Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.188/2013)
download button Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.13/2013)
download button Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен Весник на РМ бр.135/2011)
download button Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен Весник на РМ бр.57/2010)
download button Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен Весник на РМ бр.7/2008)
download button Закон за изменување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.25/2007)
download button Закон за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.95/2005)