Објава број 01/2018 за продажба на деловен простор во сопственост на Комисија за хартии од вредност на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање