Shpallje numër 01/2018 për shitjen e hapësirës afariste në pronësi të Komisionit të letrave me vlerë të Republikës së Maqednisë nëpërmjet ankandit publik elektronik