THIRRJE PUBLIKE/ UDHËZIME PËR THIRRJE PUBLIKE për përzgjedhje të personit juridik i cili kryen veprimtari apo posedon leje për grumbullimin dhe/apo transportin, përpunimin, riciklimin dhe asgjësimin e mbeturinave