ПРАВИЛНИК за условите за одредување на поврзани лица (Службен весник на РМ бр.6/2007)

ZHV11.pdf