ПРАВИЛНИК за начинот на потврдување на прифаќањето или одбивањето на налог за тргување со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.4/2016)

ZHV55.pdf