ПРАВИЛНИК за начинот на потврдување на прифаќањето или одбивањето на налог за тргување со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.4/2016) Потврда за одбивање на налог за продавање

ZHV55_3.docx