ПРАВИЛНИК за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност (неофицијален пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.6/2007, 95/2008, 35/2011)

ZHV57.pdf