Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.81/2014)

ZHV57a.pdf