ПРАВИЛНИК за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на брокери (Службен весник на РМ бр.122/2006)

ZHV59.pdf