ПРАВИЛНИК за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на овластени правни лица за вршење услуги со хартии од вредност и нивните експозитури (Службен весник на РМ бр.110/2006)

ZHV510.pdf