ПРАВИЛНИК за содржината и начинот на чување на документите и податоците од страна на овластено правно лице (Службен весник на РМ бр.6/2007))

ZHV511.pdf