ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.162/2014) Образец Б-ПП

ZHV25_1.docx