ПРАВИЛНИК изменување и дополнување на Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на друштво за инвестиционо советување (Службен весник на РМ бр.85/2014)

ZHV514a.pdf