ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето што се поднесува за дозвола за основање на берза (Службен весник на РМ бр.110/2006) Образец Б-ДОБ

ZHV515_1.doc