ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето што се поднесува за дозвола за основање на берза (Службен весник на РМ бр.85/2014)

ZHV515a.pdf