ПРАВИЛНИК за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (неофицијален пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.110/2006, 31/2010)

ZHV516.pdf