ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.195/2014)

ZHV516a.pdf