ПРАВИЛНИК за износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните средства на друштвата за инвестиционо советување со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.110/2006) Формулар ЛСДИС-2

ZHV518_2.doc