ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните средства на друштвата за инвестиционо советување со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.85/2014)

ZHV518a.pdf