ПРАВИЛНИК за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување (Службен весник на РМ бр.91/2014)

ZHV519.pdf