Правилник за изменување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување (Службен весник на РМ бр.128/2014)

ZHV519a.pdf