Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување (Службен весник на РМ бр.107/2016)

ZHV519b.pdf