ПРАВИЛНИК за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.102/2014)

ZHV520.pdf