ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.107/2016)

ZHV520a.pdf