ПРАВИЛНИК за содржината, формата и начинот на доставување на годишни и шестмесечни извештаи за финансиското работење на организациониот дел за работа со хартии од вредност на банка овластен учесник на пазарот на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 150/2010)

ZHV521.pdf