ПРАВИЛНИК за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во континуитет (неофицијален пречистен текст)(Службен весник на РМ бр. 150/2010, 35/2011)

ZHV522.pdf