ПРАВИЛНИК за содржината, начинот и роковите за поднесување на барањето за изземање од обврската за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано лице (Службен весник на РМ бр.41/2008) Образец/Барање

ZHV61_1.doc