Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината, начинот и роковите за поднесување на барање за изземање од обврската за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано лице (Службен весник на РМ бр.84/2014)

ZHV61a.pdf