ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост на акционер, извештајот за промена на сопственост на акционер и конечниот извештај за промена на сопственост на акционер (Службен весник на РМ бр.145/2010)

ZHV62a.pdf