ПРАВИЛНИК за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување (пречистен текст) (Службен весник на РМ бр.153/2015)

ZHV63.pdf