ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост и извештајот за промена на сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања (Службен весник на РМ бр.145/2010)

ZHV64a.pdf