ПРАВИЛНИК за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (пречистен текст) (Службен весник на РМ 153/2015)

ZHV65.pdf