ПРАВИЛНИК за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Службен весник на РМ број 67/2013)

ZHV66.pdf