ПРАВИЛНИК за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислење во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна (Службен весник на РМ бр.67/2013) Образец И-ОР

ZHV67_1.docx