ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислење во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна (Службен весник на РМ бр.84/2014)

ZHV67a.pdf