ПРАВИЛНИК за содржината, начинот на водење и постапката за запишување на овластените ревизори во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна (Службен весник на РМ број 67/2013)

ZHV68.pdf