ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за содржината, начинот на водење и постапката за запишување на овластените ревизори во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна (Службен весник на РМ број 84/2014)

ZHV68a.pdf