Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.28/2016)

ZHV25a.pdf