ПРАВИЛНИК за постапката и условите за достапност на податоци од издавач на хартии од вредност и од акционерските друштва со посебни обврски за известување (неофицијален пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.110/2006, 31/2011)

ZHV82.pdf